Historie knihovny Jezdkovice

Historie knihovny

První zmínka o knihovně je z roku 1914, v tu dobu sídlila knihovna v místní škole.

Na stejném místě fungovala i během II. světové války , knihovníkem byl učitel Alois Beneš.

19. října 1945 funkci knihovníka převzal Ladislav Vaněk. Za vypůjčení jedné knihy se vybíral poplatek
50 haléřů. Není zmínka o tom, kde byla knihovna umístěna.

3. ledna 1950 byla knihovna z důvodu nevyhovujícího umístění přestěhována do světnice přístavby hostince.

V roce 1952 sídlila knihovna v budově zámku (místnost v pravém křídle zámku vedle pí. Hamplové – místnost nad sklepem). Dle paměti Bohuslava Vaňka byl knihovníkem Jindřich Lhotský a Bohuslav Vaněk, který absolvoval školení knihovníků, mu v knihovně vypomáhal. V roce 1952 bylo v Místní knihovně Jezdkovice 760 svazků knih. Knihovna v této místnosti byla asi do roku 1957 (potom tam byl sklad náhradních dílů místního JZD až do roku 1961, kdy došlo ke sloučení s JZD Stěbořice).

V roce 1956 byl knihovníkem Vojtěch Švan mladší. V knihovně bylo 489 svazků knih a navštěvovalo ji
14 dospělých čtenářů a 12 dětí.

V roce 1958 byl knihovníkem Vojtěch Švan starší, k vypůjčení knihovna nabízela 896 svazků.

V roce 1964 je knihovníkem stále Vojtěch Švan starší. Půjčovní doba je od 18:00 do 19:30 hodin. Není zmínka o tom, kde je knihovna umístěna.

V roce 1966 se knihovníkem stává Miroslav Kavan, který zastává funkci až do roku 1971. Knihovna se nachází v místnosti v hostinci (nyní Kulturní dům) vedle bytu Marie Andrlové. Do knihovny se vchází zvenku z chodníku (později v této místnosti byla autobusová čekárna).

Od roku 1972 knihovna funguje v místnosti na zámku (vedle kanceláře MNV). Knihovnicí je Krista Uvírová.

Od poloviny roku 1975 je knihovnicí Marie Kreuzbergrová, která zastává funkci až do konce roku 2002.

V roce 2003 je knihovnicí Marcela Šupolová, její nástupkyní až do konce roku 2015 Marie Kleinová.

Od 1. ledna 2016 vykonává funkci knihovnice v Místní knihovně Jezdkovice Hana Ondrášková .

Od 19. července 2021 nastupuje do knihovny Bc. Eliška Mališová DiS., která střídá ve funkci knihovnice Hanu Ondráškovou. Paní Mališová zároveň nastupuje na obecní úřad jako účetní. Knihovna má k 31. 12. 2021 ve svém fondu 676 knih, které jsou zakoupeny z prostředků zřizovatele (Obec Jezdkovice). Dále má knihovna k dispozici 753 svazků knih, které jsou evidovány jako trvalá zápůjčka. Jsou to knihy zakoupené z dotace Moravsloslezského kraje v rámci programu regionálních funkcí. Celkem knihovna nabízí svým uživatelům k zapůjčení 1 429 knih. V roce 2021 knihovnu navštěvovalo 37 registrovaných uživatelů, z toho 24 dětí do 15 let věku. Knihovnu během roku navštívilo 277 návštěvníků, kteří si odnesli domů celkem 317 výpůjček – 290 knih a 27 her.